مجتمع آموزشی طاها

Taha Education Complex

دبستان

شامل پایه های اول تا ششم

دوره اول

شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم

دوره دوم

شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

طراحی و توسعه: شرکت نوآوران هوشمند سیناپس

SynapseCo    2020 | 1399 ©